Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта Astrolife.bg и услугите предлагани на него

Настоящите Общи условия, уреждат отношенията между екипа на AstroLife.bg и физическите и/или юридически лица, които могат да бъдат потребители и клиенти. Екипът на AstroLife.bg извършва търговска дейност и предлага търговски услуги по смисъла на Търговския закон на Република България на потенциални свои клиенти, посредством интернет портала AstroLife.bg.

I. Определения

1."Потребители" са лицата ползващи уеб страницата и нейното съдържание.

2. "Клиенти" са лицата, които са заявили желание и възлагат на AstroLife.bg да изработи хороскоп.

3. "Уеб-страницата" е съдържанието, което е достъпно от домейна AstroLife.bg.

4. Понятията „купуване“, „поръчване“,и „заявяване“ имат идентично тълкуване, като чрез използването им се има предвид, че клиентът по собствено желание се договаря с, и поръчва на AstroLife.bg да изработи хороскоп на клиента.

5. AstroLife.bg се използва по-надолу в общите условията и като „изпълнителя“.

II.Приложимост

1. Отношенията между потребителите, клиентите и екипът на AstroLife.bg са предмет на и се регулират от настоящите Общи условия.

2. С изключение на настоящите Общи условия, отношенията между изброените в предходната точка лица са предмет и на разпоредбите на Търговския закон на Република България и на българското законодателство.

III.Сключване

1. Споразумението между клиента и изпълнителя се счита за сключено в момента, когато изпратения от клиента формуляр за заявка на хороскоп е получен от екипа на AstroLife.bg.

2. Екипът на AstroLife.bg запазва правото си да откаже заявка на клиент за изработка на хороскоп. В този случай екипът на AstroLife.bg не не носи отговорност за отказа на заявката, а клиента няма право на претенции от какъвто и да е род спрямо изпълнителя.

3. Промени във вече сключено споразумение ще бъдат валидни, само ако са съгласувани между изпълнителя и клиента в писмен вид.

4. Одобрената дата на доставка не е неотменим срок и може да бъде изменяна едностранно от екипа на AstroLife.bg, в случай на необходимост.

IV. Прехвърляне на собствеността и доставка

1. Собствеността на стоките се прехвърля на клиента при доставката.

2. Изпълнителят си запазва собствеността върху всички стоки, доставени от него на клиента, докато всички задължения, произтичащи от споразумението, не са изпълнени. Също така изпълнителят запазва собствеността при изпълнение на жалби подадени от него срещу клиента. Всички разходи, свързани с връщането на собствеността са за сметка на клиента.

3. Ако изпълнителят има основателни съмнения относно способността на клиента да плати, изпълнителят има право да отложи доставката на стоки, докато клиента не плати. Клиентът носи отговорност за вреди, причинени на изпълнителя  във връзка със забава на доставката.

4. Изпълнителят си запазва индустриалната и интелектуалната собственост върху правата на стоките за себе си.

5. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставката, възникнала поради действия или бездействия на превозвача.

6. По време на периода на непреодолима сила за изпълнителя на доставката, всички задължения се считат за преустановени. Ако за периода на непреодолима сила, през които изпълнителят не е в състояние да изпълни задълженията си за по-дълго от две седмици, като и двете страни имат право да развалят споразумението без юридическа намеса, без това в този случай, да е задължение за обезщетение.

7. Ако в началото на непреодолима сила, изпълнителят е вече частично изпълнил задълженията си или е само отчасти може да изпълнява задълженията си той има право отделно да фактурира на клиента част от вече доставени и/или частта, която ще се доставя като клиентът се задължава да заплати тази фактура, както ако тя се отнася до отделен договор.

8. Срокът на доставка е 30 /тридесет/ дни, считано от датата на изпращане на поръчката от клиента .

9. Доставката на стоките се извършва чрез куриер или имейл.

V.Отговорност

1. Изпълнителят поема отговорност за вреди, причинени виновно на клиента, в резултат от неизпълнението на задълженията по договора, до размера, покрит от направената от изпълнителя застраховка и до размера на плащането, извършено от застрахователя.

2. Изпълнителят не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством AstroLife.bg.

3. Ако по някаква причина, застрахователят прецени, че няма да извърши плащане, отговорността е ограничена до сумата на фактурата.

4.Отговорността по извършване на превоза на стоката се носи от превозвача. Екипът на AstroLife.bg не носи отговорност пред клиента в случай на изгубване, погиване или повреждане на стоката по време на превоза, а клиента дължи заплащане на цената на заявката.

5.Изпълнителят не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Изпълнителя.

6.Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в AstroLife.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Изпълнителят не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Изпълнителят не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

7.Изпълнителят не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта AstroLife.bg, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

VI. Права и задължения

1. Изпълнителят се задължава:

-да достави в срок заявената за покупка стока;

-да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

2.Изпълнителят има право:

-при зареждане на уебстраницата AstroLife.bg, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

-да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Изпълнителя. Изпълнителят си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Изпълнителя и в клиентския профил Клиента;

-да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други;

-Изпълнителят няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Изпълнителя, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Изпълнителят не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други);

-Изпълнителят полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

-Изпълнителят не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Изпълнителя;

-Изпълнителят има право да променя стойността на предлаганата от него услуга във всеки един момент.

3.Клиентът се задължава:

-да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

-да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;

-да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка;

-да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

-при ползване на уебсайта AstroLife.bg да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство;

-с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Изпълнителя;

-да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в AstroLife.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

-да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

4.Клиентът има право да получи заявената от него стока при суловията и в сроковете съгласно настоящите Общи условия.

VII. Цена и плащане

1. Договорената цена включва ДДС и всякакви други такси .

2. Заплащането се извършва чрез наложен падеж, кредитна карта, и-пей или пейпал.

VIII. Неизпълнение

1. Ако клиентът не изпълнява задълженията си, произтичащи от договора, нито пък взима мерки по изпратено писмо за неизпълнение на задълженията със срок от една седмица, изпълнителят има право да развали споразумението без юридическа намеса. В този случай клиентът е отговорен за претърпените вреди на изпълнителя. Задължение за плащане, свързано с вече извършена работа или направена доставка, остават непроменени.

2. Ако изпълнителят предприеме (допълнително) юридически действия, в резултат на неизпълнение на задълженията на клиента, то разноските свързани с юридическите действия следва да се заплатят от клиента.

IX. Спорове

1. В отклонение от законовите правила за органите на компетентният съд, всички спорове между страните, където съдът е компетентен, ще се решават в Софийски Градски Съд, съгласно разпоредбите на българското законодателство .

X. Други

1. Потребителят има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 55, ал.1, т.1 от ЗЗП .

2. При упражняване на правото си на отказ потребителят е длъжен да възстанови на екипа на AstroLife.bg стойността на куриерската услуга.

3. Потребителят носи отговорност за достоверността на попълнената информация.

XI. Контакти